DVTK stadium

Miskolc, Hungary / Marketing model

scale 1:500

client

architect Közti Zrt.

plexiglas, polystyrene, PVC, MDF, plywood
plexiglas cover
photos: Pal Uzoni